Wat is dyslexie?

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen.

rnd,631947.jpgWat zijn de criteria?

  • Er is een forse achterstand op het gebied van lezen en spellen .Er is weinig tot geen vooruitgang met het lezen.
  • Er is sprake van een normale tot gemiddelde intelligentie.
  • Er zijn aanwijzingen voor erfelijke aanleg.

Wat doen wij op school om dyslexie zo vroeg mogelijk op te sporen?

Wij werken in de groepen 1 t/m 8 met het dyslexieprotocol. Hierdoor kunnen we kinderen met dyslexie zo vroeg mogelijk signaleren.

Wat doen we met leerlingen die achterblijven op het gebied van lezen en spellen?

Meestal blijkt uit de Cito toetsen van ons leerlingvolgsysteem dat deze kinderen achterblijven. Deze leerlingen krijgen een handelingsplan. Uit dit handelingsplan blijkt of de kinderen voldoende vooruitgang boeken met het lezen en/of spellen. De ouders worden van dit handelingsplan op de hoogte gesteld. Is er weinig tot geen vooruitgang ondanks de extra hulp dan stellen we het plan bij en gaan we door met het geven van extra hulp. Deze extra hulp kan in of buiten de groep worden gegeven.

rnd,768041.jpgAls er na 3 meetmomenten (of handelingsplannen) nog te weinig vooruitgang is dan worden de ouders op de hoogte gesteld van het feit dat er nader onderzoek nodig is.

De school volgt vanaf het vermoeden van dyslexie een stappenplan.

 

Wie doet onderzoek naar dyslexie?

Het PDIJ (Pedagogische Dienstverlening IJsselgroep) kan dit onderzoek doen. Als de leerling binnen de leeftijdsgrens valt (7 t/m 10 jaar) om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt dit onderzoek vergoed. Als er ‘enkelvoudige ernstige dyslexie’ is vastgesteld dan wordt de behandeling voor dyslexie ook vergoed.

Wat doen we op school als dyslexie is vastgesteld?

Enkele voorbeelden:

  • De leerling krijgt extra hulp (R.t.) bij het lezen. We kunnen hierbij gebruik maken van programma’s zoals Woordenhaai en Sprint plus.
  • De spelling wordt aangepast.
  • Vanaf groep 5 kan de leerling werken met een daisyspeler.
  • De leerling krijgt meer tijd tijdens Cito toetsen.
  • Toetsen begrijpend lezen worden vergroot.
  • De eindtoets Cito wordt digitaal afgenomen.

Op welke sites staat meer informatie vinden over dyslexie?

Balans: www.balansdigitaal.nl
Lexima: www.lexima.nl
Steunpunt dyslexie: www.steunpuntdyslexie.nl
Stichting dyslexie Nederland: www.stichtingdyslexienederland.nl
Makkelijk lezen plein: www.makkelijklezenplein.nl/kinderen