Onze school en de zorg

Op schoolniveau

Onze Intern Begeleider (IB-er) Petricia Hepping coördineert binnen onze school de leerlingenzorg.

De IB-er voert overleg met de leerkrachten, de remedial teacher, ouders en externe begeleiders. Zorgleerlingen worden tussen de IB-er en de leerkracht besproken. Deze zorg delen we met u als ouder. De IB-er draagt ook zorg voor het leerlingvolgsysteem (het systeem ‘Parnassys’ daar houden we informatie over uw kind bij op verschillende onderdelen) en het onderhouden van de orthotheek. 

De IB-er kan de leerkrachten bij het opstellen en onderhouden van groepsplannen ondersteunen.

Op groepsniveau

Alle leerkrachten toetsen en observeren regelmatig de vorderingen van de leerlingen. Dit doen we met toetsen uit de methoden, maar ook met de toetsen van het leerlingvolgsysteem. De uitkomst van de toetsen en observaties worden in het digitale leerlingendossier bijgehouden en met behulp daarvan maken we groepsplannen. In de groepen 1 en 2 werken we met groepsplannen voor de taal- en rekenontwikkeling en vanaf groep 3 maken we groepsplannen voor technisch lezen, voor spelling en voor rekenen.

In ieder groepsplan zijn de kinderen ingedeeld in niveaus: 

  • instructieonafhankelijk
  • instructiegevoelig
  • instructieafhankelijk

Als blijkt dat een leerling bij toetsen uitvalt, wordt er overleg gevoerd met de IB-er en wordt vervolgens in het groepsplan beschreven op welke wijze extra hulp geboden wordt. 

Alle ouders worden tijdens de 10 minutengesprekken op de hoogte gebracht van de inhoud van de groepsplannen en van de groei die uw kind maakt. Wanneer u zelf zorgen heeft om u kind, wil de leerkracht en/of ib’er hier graag met u over in gesprek gaan. 

Op het niveau van onze vereniging FIERS

Onze vereniging heeft sinds het schooljaar 2014/2015 een eigen orthopedagoog ‘Elise van der Hee’. 

De orthopedagoog kan worden ingeschakeld als wij een hulpvraag hebben, waar wij zelf niet uit komen. Met de expertise die we hiermee in huis hebben gehaald kunnen we onze zorgleerlingen nog beter begeleiden binnen de school. 

Op het niveau van het saenwerkingsverband

CBS Dr. Picardt is aangesloten bij het Samenwerkingsverband: ‘Veld, Vaart & Vecht’ afdeling Hardenberg. Alle christelijke scholen in Coevorden (FIERS), Schuinesloot, Lutten, Bruchterveld, Sibculo en Hardenberg zijn hierbij aangesloten met het doel de zorg zodanig te organiseren dat leerlingen zo lang mogelijk op hun eigen school kunnen blijven. Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de zorgvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. Wanneer een kind meer zorg nodig heeft wordt er samen met het samenwerkingsverband gekeken naar een school waarbij het kind wel de zorg krijgt wat hij/zij verdiend. 

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op: www.profwaterinkschool.nl

Actieve netwerken

We proberen binnen onze vereniging en binnen het samenwerkingsverband onze kennis te delen. Dit doen we middels een netwerkbijeenkomst:

  • Netwerk internbegeleiders (IB-ers)
  • Netwerken voor groepsleerkrachten van de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8
  • Netwerk begeleiding van het jonge kind

Het samenwerkingsverband organiseert jaarlijks een dag voor IB-ers en directeuren en tweejaarlijks een dag voor alle teamleden en scholen.