Onderwijs - EXTRA UITDAGING

Als kinderen extra uitdaging nodig hebben krijgen ze bij ons op school een passend aanbod. Wij bieden een extra instructiemoment voor het pluswerk van taal en/of rekenen, dit heet ook wel ‘dakpan’. Wij bieden daarnaast ook ‘Levelwerk’. 'Levelwerk' is een leerlijn voor (hoog) begaafde leerlingen in het basisonderwijs. De leerkracht gaat met u als ouder en met uw kind in gesprek om te bepalen of het aanbod passend is.

Als er meer uitdaging nodig is en uw kind voldoet aan de criteria, dan is het mogelijkheid om uw kind aan te melden bij de bovenschoolse plusklas ‘Manifesto’. Dit wordt in overleg gedaan.

Dakpan / Levelwerk

Leerlingen die extra uitdaging nodig zijn, komen in ‘de dakpan’. De leerlingen uit ‘de dakpan’ krijgen (waar het kan) een verkorte instructie van het basisaanbod, zodat de leerlingen tijd overhouden om het pluswerk voor het vak rekenen en/of taal te maken. Eens per week krijgt de leerling instructie van het pluswerkboek passend bij de methode.

Heeft de leerling meer uitdaging nodig dan tijdens ‘de dakpan’ wordt geboden, dan wordt gekeken of de leerling in aanmerking komt voor ‘Levelwerk’. De leerling krijgt zo dubbelop uitdaging. 'Levelwerk' biedt begaafde leerlingen, slimme leerlingen en leerlingen met een goede werkhouding uitdaging. De lat ligt hoog: er valt echt iets te leren. Er is aandacht voor executieve functies en metacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten. Op onze school is 'levelwerk' mogelijk voor groep 1 t/m 8.

De leerkracht stelt passende eisen en verwachtingen aan het werk. U bent als ouder altijd op de hoogte van het wel/niet volgen van dakpan / levelwerk.

Manifesto

Fiers scholenvereniging streeft naar een passend aanbod voor alle kinderen op de eigen scholen. Hierbij is speciale aandacht voor kinderen in het hoogbegaafdenspectrum. Op twee locaties biedt Fiers een speciaal programma voor kinderen in het hoogbegaafdenspectrum die op de eigen school té weinig aansluiting vinden om op hun eigen niveau te kunnen afstemmen. Dit noemen wij Manifesto.

Met Manifesto biedt Fiers verschillende mogelijkheden om deze kinderen, naast extra uitdaging op hun niveau, te kunnen begeleiden in de ontwikkeling van de executieve functies en te oefenen met ‘leren leren.’ Deze voorziening is gericht op de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en wordt gezien als een toevoeging op het plusprogramma dat deze leerlingen op hun eigen school volgen.

Bij Manifesto komen de kinderen iedere woensdagmorgen bij elkaar op cbs Paul Kruger in Coevorden of cbs De Fontein in Sleen. Hier worden zij projectmatig uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen, zowel op het gebied van hun eigen talenten als ook op het gebied van de ontwikkeling van de executieve functies, het ‘leren leren.’ De kinderen krijgen de mogelijkheid om op andere dagen op hun eigen school verder te werken aan de opdrachten die ze vanuit de plusklas krijgen.

Om deze voorziening te organiseren is er binnen de vereniging een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft criteria opgesteld waaraan de kinderen moeten voldoen die in aanmerking komen voor Manifesto. De kinderen hebben bijvoorbeeld op begrijpend lezen en rekenen een voorsprong van minimaal anderhalf jaar en daarnaast wordt ook gekeken naar specifieke karaktereigenschappen. De ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht.

Klik hier voor de procedure en criteria voor toelating.

Doelstellingen plusklas voor hoogbegaafde leerlingen:

 • Herkenning en erkenning van de kinderen onderling
 • Het omgaan met ontwikkelingsgelijken
 • Werken op hun eigen niveau
 • Tegemoetkomen aan hun zelfstandigheid
 • Uitdaging in werkopdrachten
 • Leren omgaan met faalervaringen en frustraties
 • Leren samenwerken met anderen
 • Leren structureren van het werk
 • Leerstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof
 • Meer uitdagende leerstof
 • Een hoger abstractieniveau
 • Complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen
 • Vakgebieden in samenhang aanbieden
 • Variatie in aanbod
 • Aansluiten bij de interesse van de leerling