Onderwijs - EXTRA UITDAGING

Als kinderen extra uitdaging nodig hebben krijgen ze bij ons op school een passend aanbod. Wij bieden een extra instructiemoment voor het pluswerk van taal en/of rekenen, dit heet ook wel ‘dakpan’. Wij bieden daarnaast ook ‘Levelwerk’. 'Levelwerk' is een leerlijn voor (hoog) begaafde leerlingen in het basisonderwijs. De leerkracht gaat met u als ouder en met uw kind in gesprek om te bepalen of het aanbod passend is.

Als er meer uitdaging nodig is en uw kind voldoet aan de criteria, dan is het mogelijkheid om uw kind aan te melden bij de bovenschoolse plusklas ‘Manifesto’. Dit wordt in overleg gedaan.

Dakpan / Levelwerk

Leerlingen die extra uitdaging nodig zijn, komen in ‘de dakpan’. De leerlingen uit ‘de dakpan’ krijgen (waar het kan) een verkorte instructie van het basisaanbod, zodat de leerlingen tijd overhouden om het pluswerk voor het vak rekenen en/of taal te maken. Eens per week krijgt de leerling instructie van het pluswerkboek passend bij de methode.

Heeft de leerling meer uitdaging nodig dan tijdens ‘de dakpan’ wordt geboden, dan wordt gekeken of de leerling in aanmerking komt voor ‘Levelwerk’. De leerling krijgt zo dubbelop uitdaging. 'Levelwerk' biedt begaafde leerlingen, slimme leerlingen en leerlingen met een goede werkhouding uitdaging. De lat ligt hoog: er valt echt iets te leren. Er is aandacht voor executieve functies en metacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten. Op onze school is 'levelwerk' mogelijk voor groep 1 t/m 8.

De leerkracht stelt passende eisen en verwachtingen aan het werk. U bent als ouder altijd op de hoogte van het wel/niet volgen van dakpan / levelwerk.

Manifesto

Onze vereniging FIERS heeft een bovenschoolse plusklas voor (hoog) begaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit is een uitbreiding van het aanbod op de negen scholen van de vereniging om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

De plusklas wordt georganiseerd op onze school door een daarvoor geschoolde leerkracht. Als kinderen aan de criteria voor de plusklas voldoen worden ouders daarvan op de hoogte gebracht. De plusklas krijgt elke woensdagochtend les, op de dr. Picardtschool. De leerlingen werken dan op eigen niveau aan projecten en thema’s. Zo worden ze uitgedaagd en gestimuleerd om te ‘leren leren’. Op de andere dagen kunnen ze op de eigen school verder werken aan de opdrachten die ze vanuit de plusklas krijgen.

Doelstellingen plusklas voor hoogbegaafde leerlingen:

 • Herkenning en erkenning van de kinderen onderling
 • Het omgaan met ontwikkelingsgelijken
 • Werken op hun eigen niveau
 • Tegemoetkomen aan hun zelfstandigheid
 • Uitdaging in werkopdrachten
 • Leren omgaan met faalervaringen en frustraties
 • Leren samenwerken met anderen
 • Leren structureren van het werk
 • Leerstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof
 • Meer uitdagende leerstof
 • Een hoger abstractieniveau
 • Complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen
 • Vakgebieden in samenhang aanbieden
 • Variatie in aanbod
 • Aansluiten bij de interesse van de leerling