Onderwijs – Onderwijsaanbod

Basisvaardigheden van belang voor de gehele schoolloopbaan

Wij besteden nadrukkelijk en relatief veel tijd aan deze basisvaardigheden taal lezen en rekenen. Het beheersen van deze vaardigheden is een belangrijke voorwaarde voor de gehele schoolloopbaan van kinderen.

Bouwen aan een Adaptieve School (BAS)

rnd,373434.jpgAdaptief betekent: aanpassen aan de omstandigheden en voor het onderwijs betekent dit dat het zich moet aanpassen aan de leerlingen die het onderwijs volgen. We stemmen ons onderwijs af op verschillen die er tussen kinderen bestaan, zoals verschil in talent, tempo en gedrag. We bieden alle leerlingen voldoende uitdaging, ondersteunen op die momenten waarop het nodig is en geven vertrouwen in het eigen kunnen. In de praktijk betekent dit dat we aandacht hebben voor:

Inrichting school, klas en plein

De ruimtes waarin we op school met elkaar omgaan zijn belangrijk. Ze beïnvloeden het gedrag en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Daarom is er extra aandacht voor de veiligheid, de sfeer, de flexibiliteit en de uitdaging van de verschillende ruimtes

inrichting3

Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag

Als de leerlingen weten hoe de leerkracht reageert op bepaalde situaties, bevordert dat in grote mate de rust, de orde en de betrokkenheid van de kinderen bij hun werk.

 

Basiscommunicatie en schriftelijke correctie

Positieve leerervaringen zijn belangrijk voor het zelfvertrouwen en zelfrespect van de leerlingen. Daarom wijzen we niet met nadruk op de fouten en mislukkingen, maar juist op de zaken die wel goed zijn gegaan.


Afspraken en routines

Vaste regels in school, in de klas en op het plein zorgen voor veiligheid, orde en duidelijkheid. Deze regels worden met posters in school duidelijk aangegeven.
 

Tijdsoriëntatie en taakplanning

Het is belangrijk dat kinderen weten hoe het programma voor die dag er uitziet. Dat geeft duidelijkheid, zekerheid en houvast.


Effectieve leertijd en instructie

Door de instructie zo kort en bondig mogelijk te houden en door de leerlingen actief bij het leerproces te betrekken, wordt de beschikbare leertijd optimaal benut.
 

Leerlingvolgsysteem

Voor het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen maken we gebruik van landelijk ontwikkelde, betrouwbare toetsen van het CITO. Deze toetsen worden minimaal twee keer per jaar afgenomen.


Groepsvorming

In alle groepen vinden er regelmatig activiteiten plaats die gericht zijn op groepsvorming en samenwerking. Zo leren kinderen gebruik te maken van elkaars mogelijkheden.


Begeleid zelfstandig leren

Leerlingen leren om steeds meer zelfstandig sturing te geven aan hun eigen leerproces en de leerkracht begeleidt hen daarbij. In de onderbouw noemen we dat uitgestelde aandacht en in de bovenbouw werken we met zelfstandig te verwerken taken.


rnd,162496.jpgTandemleren

Kinderen kunnen veel van elkaar leren en hebben lang niet altijd de hulp van de leerkracht nodig. Het leren in tweetallen is somseffectiever dan alleen werken of spelen. De kinderen leren dan tegelijkertijd  om samen te werken, elkaar te accepteren en elkaar te helpen. Het tutorlezen  is daar een goed voorbeeld van.


Dagplanning

Het is belangrijk dat kinderen weten wat het de dag voor hen in petto heeft. Een dagplanning biedt structuur, duidelijkheid en houvast. Kinderen zijn minder afhankelijk van de leerkracht, hierdoor neemt de zelfstandigheid toe. In alle groepen wordt het dagprogramma gevisualiseerd weergegeven