Onderwijs  - Kwaliteit

Doorgaande ontwikkeling

In de wet op primair onderwijs staat dat kinderen recht hebben op een doorgaande ontwikkeling. Wij stemmen ons onderwijs af  op het niveau en de belevingswereld van de kinderen. Naast het het aanleren van basisvaardigheden is er ook ruimte voor de sociale, creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.

Kerndoelen

Om meer eenheid te brengen in wat kinderen op de basisschool moeten leren zijn er voor alle vakken landelijk kerndoelen afgesproken. In deze kerndoelen staat omschreven waaraan basisscholen in  ieder geval dienen te werken. Wij streven er naar de kinderen mee te geven wat er in die kerndoelen omschreven staat. Dat wil niet zeggen dat we daar altijd in slagen, want voor sommige leerlingen zijn deze kerndoelen te hoog gegrepen. Deze kinderen werken dan op onderdelen of soms volledig met een aangepast programma.

Jaargroepensysteem

Op onze school is het jaargroepensysteem bewust niet doorbroken. Hierdoor zitten kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk in dezelfde groep. Binnen de groep is ruimte voor groepswerk en individuele opdrachten en er is aandacht voor de specifieke mogelijkheden van ieder kind. We houden rekening met kinderen verschillen.

Extra aandacht en ondersteuning

Kinderen leren verschillend. Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte krijgen extra hulp in de groep en eventueel aangepaste lesstof aangeboden. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 die meer-of hoogbegaafd zijn werken naast het basisaanbod met eigen lesmateriaal, genaamd "Levelwerk". Daarnaast is vereningingsbreed een plusklas genaamd Manifesto.

Kwalitatief goed onderwijs

Leerlingen krijgen kwalitatief goed onderwijs op de Picardtschool. Het team werkt daar op verschillende manieren aan:

  • Er wordt met moderne methoden gewerkt voor de vakken taal, lezen, rekenen, schrijven, religie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en Engels.
  • We betrekken de actualiteit in de leerstof.
  • Personeel werkt met zorg en aandacht voor iedere leerling.
  • Het onderwijs en de kwaliteit ervan wordt regelmatig in teambesprekingen geëvalueerd en zonodig bijgesteld of gewijzigd.

Vernieuwingen en veranderingen

We sluiten in ons onderwijsaanbod aan bij de vernieuwingen en veranderingen in de maatschappij. De teamleden volgen daarom regelmatig cursussen en de school schaft planmatig nieuwe lesmethodes en materialen aan.

Leerlingvolgsysteem

Alle leerlingen worden in hun ontwikkeling gevolgd met Cito-toetsen. De resultaten hiervan worden tijdens de contactavonden met de ouders/verzorgers besproken. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan nemen we ook toetsen af. In groep 8 nemen we in april de Cito-eindtoets basisonderwijs af.

Enthousiast en hard werkend personeel

De leerkrachten van onze school werken hard en enthousiast aan hun onderwijstaken. Ze hebben aandacht voor elk kind en zijn verantwoordelijk voor het zinvol inzetten en gebruiken van de lesmaterialen. Ze werken veel samen en besteden tijd aan overleg, training en studiedagen. Leerkrachten blijven zich ontwikkelen en houden op die manier het onderwijs op peil of brengen er verbeteringen in aan.

Kritisch bij keuze leermiddelen

We werken met goede lesmethoden. We bekijken onze leermiddelen kritisch en waar nodig worden ze vernieuwd en aangepast aan de eisen die de 21e eeuw eraan stelt.

Aandacht voor kwaliteit

Het kwaliteitszorgsysteem zorgt ervoor dat we ons schoolbeleid op 24 thema’s in een cyclus van vier jaren evalueren. We kijken na of we nog steeds doen wat we beloven en evalueren jaarlijks de onderwijsverbeteringen. Elk schooljaar wordt een schooljaarplan en schooljaarverslag opgesteld. Deze documenten geven antwoorden op de belangrijkste vragen:

  • Wat zijn we van plan?
  • Wat is er van terechtgekomen?
  • Hoe gaan we het komende jaar verder?