Onze school en de extra ondersteuning

Ons uitgangspunt is dat iedere leerling zich kan ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden. Binnen elke groep hebben we te maken met verschillen. De leerkrachten zorgen ervoor dat ze de leerlingen goed kennen, zodat de leerlingen goed gevolgd worden in hun ontwikkelproces. Daar waar nodig zorgen wij voor passende ondersteuning. De ondersteuning kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die meer kunnen.

Wij (leerkrachten, intern begeleider, directeur, orthopedagoog en externe specialisten) werken volgens handelingsgerichte principes:

  • De leerkrachten stemmen af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en kiezen voor een concretisering die ambitieus én uitvoerbaar is;
  • De ouders van de leerling zijn vanaf de start als partner betrokken bij de ontwikkeling van hun kind;
  • De leerkrachten maken in samenwerking met de intern begeleider gebruik van (externe) specialisten bij afstemming van haar/zijn ondersteuningsbehoefte m.b.t. de onderwijsbehoefte van haar/zijn leerlingen. De orthopedagoog wordt vroegtijdig betrokken om externe specialisten in te schakelen.

 

Extra ondersteuning in de klas;

Allereerst werken wij op school met een basisondersteuning. Basisondersteuning is datgene wat alle scholen binnen onze vereniging en binnen het SWV minimaal moeten kunnen bieden aan kinderen in de klas. Als blijkt uit observaties, (niet) methode gebonden toetsen en andere signalen dat de basisondersteuning niet voldoende is, wordt de leerling besproken met de intern begeleider tijdens de groepsbespreking. Er wordt gezamenlijk met ouders afspraken gemaakt hoe de extra ondersteuning in de klas gegeven wordt. 

Het evalueren van de geboden ondersteuning is een terugkerend onderdeel in onze ondersteuningsstructuur. Wij meten wat de extra ondersteuning oplevert, bespreken dit met ouders en stellen dit gezamenlijk (zo nodig) bij.

 

Orthopedagoog betrekken;

Blijkt uit de evaluatie dat de extra ondersteuning in de groep niet voldoende is dan maken we gebruik van de extra ondersteuning binnen de vereniging via de orthopedagoog. We kijken samen met alle betrokken (ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog) naar de leerling middels een leerlingconsultatie. Tijdens de leerlingconsultatie wordt de extra ondersteuning bepaald. Onze vereniging ‘Fiers’ heeft een ondersteuningsplatform met externe specialisten waar we gebruik van kunnen maken. 

De extra ondersteuning kan een korte actie zijn, maar kunnen ook lange termijn aanpassingen zijn bij bijvoorbeeld herhaalde uitval of een blijvend vertraagde leerontwikkeling. Op grond van nader diagnostisch onderzoek kan de conclusie zijn dat langere termijn aanpassingen in het programma noodzakelijk zijn, zoals een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Het OPP is een alternatief programma waarin leerdoelen worden beperkt in aantal en niveau. Het groepsniveau wordt losgelaten en de leerling krijgt een lesprogramma op eigen niveau (dit kan per vak verschillend zijn). Net als bij de andere leerlingen wordt ook bij deze leerlingen aan de hand van niet - methodegebonden toetsen nagegaan of de gestelde doelen worden gehaald. Deze toetsen sluiten aan bij het niveau van de leerling en zullen afwijken van de toetsen voor de groep waarin het kind zit.

 

Samenwerking binnen de gemeente

Wij werken samen met schoolarts, jeugdverpleegkundigen, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, externe organisaties en met (verschillende aangesloten partijen binnen) de gemeente Coevorden. Op onze school wordt elke 6/8 weken een 123tje gehouden met de contactpersonen van de school. We gaan in gesprek over kinderen/gezinnen als het gaat om opvoed- en/of opgroeivragen, maar ook op het gebied van zorg en veiligheid. Het doel van deze overleggen is zorgen voor tijdige hulp bij problemen van kinderen. U als ouders wordt altijd geïnformeerd als uw kind in dit overleg wordt besproken.

Heeft u specifieke vragen omtrent extra ondersteuning voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de IB`er, Janine Westerhof.