Welkom op de pagina van groep 8

We starten de week op maandag. Op maandag vertellen we elkaar graag wat we in onze weekenden hebben gedaan. Dit doen we op verschillende manier zoals bijvoorbeeld ‘zoek iemand die’ of binnen/buitenkring of door gewoon te vertellen. Op de andere dagen  beginnen wij met 15 minuten stillezen en aansluitend worden de Bijbelverhalen verteld en vindt er een verwerking plaats in de vorm van een verhaal, puzzel of spel. Ook wordt er  gezongen. Daarnaast wordt er in groep 8 elke ochtend geautomatiseerd. Op dinsdag is dat spelling, op woensdag grammatica, op donderdag werkwoordspelling en op vrijdag interpunctie.
 

Rekenen en taal/spelling

De leerlingen van groep 8 rekenen elke dag. Dit doen we in verschillende niveaus. Wij gebruiken de methode Wereld in getallen. De leerlingen maken dit op het chromebook. 

Voor taal en spelling gebruiken wij de methode ‘Taal Actief’. In deze methode wordt gewerkt met thema’s. We leren met taal bijvoorbeeld hoe we mooie, goede zinnen kunnen maken en schrijven met hoofdletters en leestekens.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Leeslink. Twee keer in de week krijgen de kinderen een tekst waar ze vragen over moeten maken.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen uit groep 8 hebben twee keer per week gym. Op dinsdag is er een komen er toestellen aan bod en op vrijdag spelen ze een spel.
 

Overige vakken

Behalve alle bovenstaande vakken, is er ook nog tijd voor schrijven, verkeer, Engels, natuur, aardrijkskunde, topo, geschiedenis, muziek, tekenen en handvaardigheid. 

Tijdens alle lessen proberen we te werken aan onze zelfstandigheid maar ook aan het samenwerken. Dit doen we onder andere door veel coöperatieve werkvormen.
 

Spreekbeurt en werkstuk

De kinderen van groep 8 maken voor de kerstvakantie een werkstuk en houden na de kerstvakantie een spreekbeurt. Het onderwerp mogen ze zelf kiezen. De uitleg krijgen ze op school, waarna ze thuis aan de slag gaan.
 

Huiswerk:

rnd,462605.jpgDe kinderen van groep 8 krijgen huiswerk. huiswerk. De leerlingen hebben een huiswerkmap en krijgen elke vrijdag huiswerk mee. Voor het maken wordt altijd een week de tijd gegeven.

 

 

 

Verwijzing naar het VO

rnd,389882.jpgHalf november vinden de oudergesprekken plaats. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht het schooladvies voor het VO nogmaals bespreken voor de leerling van groep 8. 

In januari/ februari worden de standaard jaarlijkse CITO toetsen afgenomen.

Vóór 1 april worden de leerlingen samen met hun ouders uitgenodigd voor een tweede gesprek en dan zullen zij het definitieve advies voor het VO krijgen. 

In april zal de verplichte CITO eindtoets worden afgenomen. Wanneer de uitslag hoger uitvalt dan verwacht, dan wordt er door de school nog eens gekeken naar het gegeven advies, het advies mag dan naar boven worden gewijzigd. De leerkracht zal contact opnemen met de ouders als er bijzonderheden zijn bij de CITO eindtoets.
 

Vóór eind mei heeft er een warme overdracht plaats gevonden, ouders hoeven hier niks voor te doen.  Deze overdracht is bedoelt om de overgang van de basisschool naar het VO zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Kennismaking VO

rnd,215863.pngAan het einde van het schooljaar wordt er voor de kinderen van groep 8 een kennismakingsmiddag georganiseerd. De leerlingen maken dan kennis met hun nieuwe klasgenoten en mentor.
 

 

 

Tot slot

We hopen dat u een duidelijk beeld heeft over hoe het eraan toe gaat in groep 8. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.