Ouders – Oudergeledingen en medezeggenschap

Ouderbetrokkenheid

Veel ouders voelen zich betrokken bij de school en leveren op verschillende manieren hun bijdrage. Naast deze individuele betrokkenheid en hulp nemen de ouders deel aan de geledingen en groepen:

  • De schoolkring
  • De medezeggenschapsraad
  • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
  • De activiteitencommissie
  • De groepsouders
  • De verkeersouders
  • De ‘groene vingers’
  • De crea-ouders
  • Het ‘kriebelteam
  • De bibliotheekouders

 

Schoolkring

De schoolkring is een klankbordgroep binnen de school. De schoolkring onderhoudt en verbetert het contact tussen school en ouders en levert een bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van de school en de ontwikkeling van het schoolbeleid. De directeur van de school is namens de school bij de schoolkring betrokken.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan voor ouders en personeel. De MR heeft het recht om apart van de schoolkring te vergaderen en heeft de wettelijke bevoegdheid om over alle onderwerpen haar standpunten kenbaar te maken. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht voor bepaalde zaken. Namens de ouders hebben zitting in de MR: dhr. Richard Wessel en dhr. Ronald Guit.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van onze scholenvereniging FIERS bestaat voornamelijk uit afvaardigingen van de schoolgebonden medezeggenschapsraden en behandelt bovenschoolse zaken namens de tien scholen. De hoofdtaak is het toetsen en wegen van het beleid van de vereniging.  De heer Ronald Guit (ouder) heeft hier namens onze school zitting in.

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie, voorheen ouderraad,  is een groep actieve  ouders die de relatie tussen ouders en school bevordert door werkzaamheden uit te voeren die bijdragen aan het functioneren van de kinderen.
De commissie helpt de leerkrachten bij verschillende onderwijsondersteunende activiteiten en organiseert het sinterklaasfeest, het kerstfeest, schoolreisjes en sport- en speldagen. De activiteitencommissie betrekt ook andere ouders actief bij de werkzaamheden.