Een goede Basis

Protestants-Christelijke basisschool

CBS Dr. Picardt is een  protestants-christelijke basisschool waar iedereen welkom is. We geven dagelijks inhoud aan het christelijke karakter van onze school. Wij doen dat in de wetenschap en verwachting dat ouders dit onderschrijven of daarmee instemmen.

Afgestemd op de ontwikkeling van kinderen

Wij stemmen ons onderwijs af  op het niveau en de belevingswereld van de kinderen.

We besteden veel aandacht aan taal, rekenen en lezen. Met behulp van moderne methoden en hulpmiddelen zoals digiborden en tablets leggen we een degelijk kennisfundament.

Natuurlijk is er ook ruimte voor de creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling .Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het programma Rots & Water.

Kinderen die dat nodig hebben, krijgen speciale aandacht en begeleiding. Voor specifieke lees- of taalproblemen is er op school een voorziening voor logopedie. De professioneel ingerichte praktijk behandelt daarnaast nog andere problematiek, klik hier voor meer informatie.

Continurooster

We werken met het zgn. "vijf gelijke dagen model". In dit model hebben de vijf schooldagen eenzelfde lengte. Uit onderzoek is gebleken dat deze manier van werken zorgt voor meer rust en regelmaat op school en de kwaliteit van het onderwijs verhoogt.  In alle groepen beginnen de lessen om 8.30 u en eindigt de dag om 14.00 u., waarbij de kinderen tussen de middag lunchen met de leerkrachten.  Voor meer informatie kunt hier klikken

Met plezier naar school

Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. We werken aan hun zelfvertrouwen, we leren hen voor zichzelf op komen en rekening te houden met anderen. We stimuleren de zelfstandigheid en leren wat eigen verantwoordelijkheid is. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen hiervan. We bieden een fijne en veilige leeromgeving, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.