Onderwijs  - Schoolinformatie

Goed onderwijs moet!

Op de Picardtschool staan we voor goed onderwijs. De kwaliteit is meetbaar en we laten de resultaten graag zien. We leggen verantwoording af naar onze vereniging FIERS, naar de Inspectie van het Onderwijs, naar de medezeggenschapsraad en uiteraard ook naar de ouders

Schoolgids 

Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in onze schoolgids die we digitaal beschikbaar stellen op onze website. Op verzoek kunnen ouders/verzorgers een papieren exemplaar ontvangen. Elke twee weken ontvangen ouders/verzorgers op vrijdag een nieuwsbrief met daarin de actuele zaken en onderwerpen. Ook wijzigingen in de jaarkalender worden daarin vermeld.
Ouders ontvangen jaarlijks een activiteitenkalender waarin de data van activiteiten en praktische informatie staat.

Schoolplan 

Het schoolplan is een kwaliteitsdocument dat richting geeft aan de ontwikkeling van de school. In dit plan staat beschreven op welke wijze wij ons onderwijs vorm geven en waaraan wij willen werken. In hoofdlijnen gaat het over:

  • Invulling geven aan de identiteit van de school
  • Versterking van het schoolklimaat en positief gedrag
  • Invoering van Passend Onderwijs
  • Ontwikkeling van een passend aanbod voor begaafde kinderen
  • Invoering van het onderwijs in de Engelse taal in alle groepen
  • Invoering van een nieuwe rekenmethode

Belangstellende ouders en verzorgers kunnen het schoolplan NPO plan en het Jaarverslag hier ook bekijken.

FIERS

De Dr. Picardtschool is één van de acht Protestants Christelijke scholen in de gemeente Coevorden. Deze scholen maken onderdeel uit van FIERS. Deze vereniging heeft tot doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn in het belang van het christelijk onderwijs. Dit doel wordt bereikt door het stichten en in stand houden van scholen voor christelijk basisonderwijs en door samen te werken met andere organisaties die het belang van het christelijk onderwijs dienen.

FIERS

Vereniging met leden en donateurs

FIERS is een vereniging met leden. Het lidmaatschap van Fiers is automatisch gekoppeld aan de inschrijving van een leerling. Het is contributievrij.